Global Pharma Sourcing, LLC
Catalog
Catalog #        Pharmaceutical Intermediates        CAS #        Comments
15-182        (R)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one        51260-39-0        
10-204        1-(1-Naphthalenyl)Methylamine; N-Methyl Hydrochloride        65473-13-4        
19-123        1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene        13623-94-4        
15-176        1,2-Dibromocyclopentene        75415-78-0        
16-101        1-Amino-4-bromonaphthalene        7/9/2298        
16-102        1-Amino-cyclobutanecarboxylic acid        22264-50-2        
10-209        1-Chloro-6,6-Dimethyl-2-ene-4-yne-heptane                
19-109        1-hydroxybenzotriazole        2592-95-2        
19-116        1-Methylamino-1-methoxy-2-nitroethylene                
19-114        1-Methylamino-1-methylthio-2-nitroethylene        61832-41-5        
15-186        2-(2-Nitro-ethyl)-[1,3]dioxolane        82891-99-4        
15-185        2-(3-Nitrobenzylidene)acetoacetic acid methyl ester        39562-17-9        
19-124        2-(dimentylaminomethyl)-4-(cloromethyl) thiazole                
19-122        2-(dimethylaminomethyl)-4-(2-aminomethylthiomethyl) thiazole        78441-62-0        
19-115        2,6-Diaminopurine        1904-98-9        
10-202        2-[(2-amino-thiazol-4-yl)-carboxy-methyleneaminooxy]-2-methyl-propionic acid        80542-76-3        
19-102        2-Benzopyridine        91-02-1        
15-173        2-Bromo-biphenyl        55705        
19-107        2-bromoethyl ether        5414-19-7        
16-107        2-Chloro-1-cyclopentylethanone        932-28-5        
10-212        2-Fluoro-4-methxoyacetophenone        74457-86-6        
15-198        2-Hydroxy-6-methxoy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-sulfonic acid, sodium salt                
10-206        2-Methyl-3,4,5,6-tetramethoxybromobenzene        73875-27-1        
19-106        2-Methylene-1,3-propandiol        3513-81-3        
15-177        3,4-Diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione        5231-87-8        
10-111        3-Thienylpropanedioic acid        21080-92-2        
19-101        4-(3-methylphenyl-amino)-3-pyridine sulfonamide        72811-73-5        
10-208        4-(3-Trifluoromethylphenyl)piperidine Hydrochloride                
19-104        4-Benzoylpyridine        14548-46-0        
10-207        4-chloro-2-trifluoroaceto aniline hydrochloride                
19-113        4-Chloro-3-pyridinesulfonamide        5392-28-9        
15-188        4-Tertbutylbenzyl cyanide        3288-99-1        
10-213        5-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2H-tetrazole        503293-47-8        
16-105        5-Bromo-1-indanone                       34598-49-7        
19-108        5-methyl-2(H)-pyridone                
19-119        6-cyano-2-naphthol                
10-203        6-Hydroxy-3,4-dihydroquinazolone        54197-66-9        
15-181        6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one        2472-22-2        
10-211        7-Amino-3-vinyl-3-cephem-4-carboxylic acid(7-AVCA)        79349-82-9        
15-191        But-2-ynedioic acid dimethyl ester        762-42-5        
19-111        cetylpyridinium chloride        6004-24-6        
16-110        Cyclopentyl methyl ketone                 
16-108        Cyclopentylacetic acid        1123-00-8        
16-109        Cyclopentylacetylene                 
15-174        Cyclopropylacetylene        6746-94-7        
15-175        Cyclopropylethanone        765-43-5        
10-210        Diethyl thioposphoril-(Z)-(2-aminothiazol-4-yl)-(methoxyimino)acetate        162208-27-7        
19-120        Dimethylaminoacetamide HCl        27366-72-9        
19-118        dimtheylaminoacetonitrile        926-64-7        
10-201        E,E-Hexadien-1-ol        17102-64-6        
16-113        Ethyl 2-cyclohexanonecarboxylate         1655-07-8        
15-178        Hexamethylphosphoramide        680-31-9        
15-179        Hydrazinecarboxylic acid benzyl ester        5331-43-1        
16-114        Hydroxyethylhydrazine,        109-84-2        
10-103        Intermediate - Aztreonam (2s-trans)-3-Amino-2-Methyl-4-Oxo-1-Azetidinesulfonic acid         
80082-65-1        
15-180        Malonic acid mono-tert-butyl ester        40052-13-9        
19-105        meleamic acid        557-24-4        
15-167        Mucobromic acid        488-11-9        
16-112        N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester         69555-14-2        
16-111        N-(Diphenylmethylene)glycine tert -Butyl ester        81477-94-3        
16-103        N-Boc-1-amino-4-bromonaphthalene        168169-11-7        
16-115        N-Methyl-2-nitroaniline        612-28-2        
15-187        N-Phenylmethoxycarbonyl-3-aminopropanal        65564-05-8        
15-190        Pentaacetyl-5-thioglucose        10227-18-6        
15-193        Squaric acid        2892-51-5        
15-192        Squaric acid dimethyl ester        5222-73-1        
15-169        Substitued 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-Benzocyclohepten-5-one                
15-164        Substituted 1-Indanone                
15-168        Substituted 3,4-Dihydro-1(2H)-Naphthalenone                
16-106        tert-Butyl Carbamate        4248-19-5        
10-205        tert-Butylacetylene        917-92-0        
10-110        The intermediate of Cilostazol(N-Cyclohexyl-5-(4-chlorobutyl)tetrazol)        73963-72-1        
16-116        Vinylene carbonate        872-36-6        
17-201        ethyl 8-chloro-1-cyclopropy1-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate                
17-202        ethyl 1-cyclopropy1-6,7-difluoro-8-methy1-5-nitro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate                
17-203        5-(4'-(bromomethyl)bipheny1-2-yl)-1-trity1-1H-tetrazole                
17-204        (2-butyl-4-chloro-1-((2'-(1-trityl-1H-tetrazol-5-yl)bipheny1-4-yl)methyl)-1H-imidazol-5-yl)methanol          
      
                
Pharmaceutical Intermediates  
=====================================